Η Δια Βίου Μάθηση (εκπαίδευση και κατάρτιση) είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων ενός ατόμου, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση.

Η συνεχής διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και επομένως οι ικανότητες του ατόμου μπορεί να είναι αποτέλεσμα όλων των μορφών μάθησης.

Σήμερα η συνεχής εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε πολίτη και εργαζόμενου. Οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί, ως φορείς απασχόλησης, προσφέρουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να βελτιώνει τις γνώσεις του.

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης λόγω του τεχνολογικού του χαρακτήρα και του ιδρυτικού του νόμου έχει καταστατική υποχρέωση να αναπτύσσει δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων του σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το Τ.Ε.Ι. διαθέτει πόρους (υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) για να παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε πολλά πεδία της γενικότερης δραστηριότητάς του, όπως οι τεχνολογικές εφαρμογές στις ειδικότητες των μηχανικών, ο γεωτεχνικός τομέας, η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων, ο τουρισμός, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, η διατροφή, το περιβάλλον κ.ά..

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης είναι επίσημος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας αυτό το τόσο σημαντικό έργο προσφοράς για την ελληνική κοινωνία.

 

Νέα