150.00€

Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης µε τίτλο «Linux Essentials - Εισαγωγή στο Linux»

230.00€

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Από 9 Ιανουαρίου έως 7 Α΄πριλίου 2017

Νέα