Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών, ΟΠΣ 304211

          

                      

 

 

Δημόσια διαβούλευση για την προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών»  στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης με κωδικό ΟΠΣ 304211 πράξης «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013)

 

Ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Έργο  «Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης Λειτουργικών Υπηρεσιών».

Το έργο αποτελεί μέρος της ενταγμένης με κωδικό ΟΠΣ 304211 και τίτλο «Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης» πράξης, περιλαμβάνει τρία τμήματα, έχει διάρκεια υλοποίησης 6 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 225.000€  χωρίς ΦΠΑ - 276.750€ με ΦΠΑ.

Τα τμήματα του έργου τα οποία είναι δυνατό να υλοποιηθούν από τον ίδιο ή διαφορετικούς αναδόχους και ο αντίστοιχος επιμερισμός του προϋπολογισμού σε αυτά είναι:

Α. Υπηρεσία Αναβαθμισμένου και Εμπλουτισμένου με Περιεχόμενο Ιδρυματικού Καταθετηρίου, με προϋπολογισμό 89.105,69€  χωρίς ΦΠΑ – 109.600€ με ΦΠΑ,

Β. Υπηρεσίες Προσωποποιημένης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Υλικό της Βιβλιοθήκης και Διασύνδεσης Μαθημάτων με αυτό, με προϋπολογισμό 70.894,31€  χωρίς ΦΠΑ – 87.200€ με ΦΠΑ, και

Γ. Υπηρεσία Προαγωγής Ηλεκτρονικής Μάθησης με Δημιουργία και Χρήση Μοντέλου Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων, με προϋπολογισμό 65.000€  χωρίς ΦΠΑ – 79.950€ με ΦΠΑ

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ανάπτυξη διακριτών μεταξύ τους ηλεκτρονικών, διαθέσιμων κατά το δυνατόν μέσω παγκόσμιου ιστού, υπηρεσιών μιας ολοκληρωμένης εικονικής βιβλιοθήκης με ψηφιακό περιεχόμενο, η οποία θα προσφέρει με βέλτιστο τρόπο εξελιγμένη πρόσβαση, ανοιχτή ή ελεγχόμενη, σε ένα σύμπλοκο υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικών και διαδικτυακών διασυνδέσεων. Πλέον των υπηρεσιών ζητείται η ανάπτυξη, τεκμηρίωση και χρήση σε συγκεκριμένα παραδείγματα δύο μοντέλων μεταδεδομένων: ενός για περιγραφή ειδικής συλλογής διοικητικών εγγράφων και ενός για τα μαθησιακά αντικείμενα που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη, καθώς και θησαυρών όρων για τις τιμές των στοιχείων στο σχήμα μεταδεδομένων της συλλογής διοικητικών εγγράφων. Διαδικασίες ψηφιοποίησης περιορισμένου αριθμού διοικητικών εγγράφων και μετάπτωσης περιεχομένου από υπάρχοντα συστήματα σε νέα που πρόκειται να τα αντικαταστήσουν συμπληρώνουν το βασικό αντικείμενο του έργου.

Πιο συγκεκριμένα ο/οι Ανάδοχος/οι πρέπει να υλοποιήσει/ουν τα ακόλουθα:  

Τμήμα 1

 • Υπηρεσία αναβαθμισμένου σε νέο σύστημα Ιδρυματικού Καταθετηρίου (ΙΚ), με ανοιχτό και ελεγχόμενης πρόσβασης περιεχόμενο, υπηρεσία αυτοαρχειοθέτησης τεκμηρίων, αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας συλλογών και δυνατότητα διασύνδεσης με ανάλογες υπηρεσίες, συναθροιστές περιεχομένου και άλλα συστήματα που αναπτύσσονται από το ΣΕΑΒ (Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)
 • Μετάπτωση του περιεχομένου του υπάρχοντος ΙΚ στο νέο με ταυτόχρονο εμπλουτισμό των τεκμηρίων με σχετικό διαθέσιμο συνοδευτικό υλικό, συμπλήρωση της περιγραφής τους βάσει του σχήματος μεταδεδομένων που υιοθετείται από το νέο ΙΚ και απονομή μοναδικών αναγνωριστικών
 • Συλλογή 20000 περίπου διοικητικών εγγράφων με μετάπτωση 15000 περίπου από αυτά που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή σε σύστημα που χρησιμοποιείται μέχρι τώρα για την ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους, σάρωση 2000 περίπου που καταλαμβάνουν περίπου 10000 σελίδες μεγέθους Α4 συνολικά και αρχειοθέτηση 3000 περίπου που φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό κατάλογο (directory/folder) αρχείων. Τα τεκμήρια της συλλογής θα πρέπει να περιγραφούν από την αρχή με μεταδεδομένα από μοντέλο που πρόκειται να αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, ενώ οι τιμές στα στοιχεία του σχήματος θα προκύψουν επί το πλείστον από θησαυρούς όρων που πρέπει να αναπτυχθούν και παραδοθούν
 • Σύστημα φιλοξενίας και περιήγησης – αναζήτησης της παραπάνω συλλογής ή δημιουργία ξεχωριστής, κλειστής συλλογής στο αναβαθμισμένο ΙΚ όπου μπορεί επίσης να φιλοξενηθεί και να εμπλουτίζεται
 • Μοντέλο μεταδεδομένων για τα τεκμήρια της συλλογής διοικητικών εγγράφων και θησαυροί όρων για τις τιμές των στοιχείων του μοντέλου

Τμήμα 2

 • Υπηρεσία προσωποποιημένης παρουσίασης (μέσω συστήματος διαχείρισης περιεχομένου) του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη με δυνατότητα αναζήτησής του από ένα σημείο. Η υπηρεσία θα προσφέρει επίσης πρόσβαση στα ΠΣ και τις υπηρεσίες βιβλιοθήκης που αναπτύσσονται από το ΣΕΑΒ και παρέχονται στα μέλη του και θα υποστηρίζει διαδικασίες προσκτήσεων υλικού για λογαριασμό των χρηστών
 • Μετάπτωση του περιεχομένου του υπάρχοντος δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης στη νέα υπηρεσία μετά από ποιοτική βελτίωση,  επικαιροποίηση και ενδεχόμενη αναδιοργάνωσή του
 • Υπηρεσία διασύνδεσης μαθημάτων από τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης με πληροφοριακό υλικό που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη με σκοπό τη δημιουργία εκτεταμένων βιβλιογραφιών και την αποτίμηση των συλλογών της

Τμήμα 3

 • Μοντέλο εκπαιδευτικών μεταδεδομένων για τα μαθησιακά αντικείμενα που διαχειρίζεται η βιβλιοθήκη με στόχο την προαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης
 • Εφαρμογή του μοντέλου σε παραδείγματα για δημιουργία τουλάχιστον 4 μαθημάτων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα
 • Μελέτη σχετική με τη διαδικασία χρήσης του μοντέλου στο σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων της βιβλιοθήκης όπου θα περιγράφεται και σύστημα που θα βοηθήσει στην υλοποίηση της διαδικασίας

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 21/10/2014 έως και 05/11/2014.

Τα σχόλια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ops304211@staff.teicrete.gr με χρήση της φόρμας υποβολής σχολίων που ακολουθεί.

Ακολουθούν τα σχετικά τεύχη της διακήρυξης και το πρότυπο σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή:

Τεύχος Α: 1a.B2ΤeiCrete304211YP2partA

Τεύχος Β: 1c.B2ΤeiCrete304211YP2partB

Τεύχος Γ: 1c.B2ΤeiCrete304211YP2partC

Πρότυπο Σύμβασης: 2.B2ΤeiCrete304211YP2SxedioSymvasis

Φόρμα Υποβολής Σχολίων: 3.B2ΤeiCrete304211YP2FormaYpovolhsSxoliwn

Εύρος ισχύος: 
Τρίτη, Οκτώβριος 21, 2014 - Τετάρτη, Νοέμβριος 5, 2014