Ημερίδα ενημέρωσης Ερευνητικού Προγράμματος VIREG

Το “Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας” του ΤΕΙ Κρήτης διοργάνωσε πρόσφατα ημερίδα ενημέρωσης και δημοσιότητας του ερευνητικού προγράμματος VIREG (European Islands Continue Education on Resources Efficiency Virtual Gateway). Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα που σκοπό έχει τη δημιουργία, προώθηση και διαχείριση μιας ηλεκτρονικής διαδικτυακής πύλης ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιμόρφωσης σε θέματα πρακτικών και εφαρμογών σχετικών με τη διαχείριση φυσικών πόρων στις νησιωτικές περιοχές. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “European Islands Continue Education on Resources Efficiency Virtual Gateway”, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου ασύγχρονης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση φυσικών πόρων στις περιοχές αυτές. Η προσέγγιση του ερευνητικού προγράμματος βασίζεται στο γεγονός ότι οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν μια διπλή πρόκληση: αφενός παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους, και αφετέρου δέχονται μεγαλύτερες περιβαλλοντικές πιέσεις εξαιτίας του τουριστικού φαινομένου.

Οι καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηράκλειο) Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης και Δρ. Ειρήνη Δήμου, διοργάνωσαν πρόσφατα μια ημερίδα ενημέρωσης και δημοσιότητας με συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων εταίρων του προγράμματος, φοιτητών και καθηγητών του ΤΕΙ Κρήτης, στους χώρους του ΤΕΙ Κρήτης. Ο σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν και συνδράμουν στη δημοσιότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης και επιμόρφωσης του ερευνητικού προγράμματος και παράλληλα να ενδυναμώσουν τις προοπτικές συνεργασίας του ΤΕΙ Κρήτης με άλλα Ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων.

Τα επόμενα στάδια του ερευνητικού προγράμματος περιλαμβάνουν μια σειρά από συναντήσεις με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς και προσπάθεια αμεσότερης συνεργασίας και επικοινωνίας ενδιαφερόμενων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης/κατάρτισης με επιχειρήσεις (είτε σε περιφερειακό, είτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) που έχουν ανάγκη από αποφοίτους με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων. 

Ημερομηνία: 
05/04/2016