Αποθετήριο «Κάλλιπος»

Το Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστοτόπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, που καλύπτει όλο το φάσμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στο Αποθετήριο συγκεντρώνεται το υλικό που παρήχθη στα πλαίσια του Έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», το οποίο και αντιστοιχίζει τα παραγόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα προς τα διδασκόμενα ακαδημαϊκά μαθήματα.

Φιλοδοξία του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση των συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Αποθετήριο παρέχει στους χρήστες του/μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τις εξής υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονική πρόσβαση σε ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα
 • Δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου και ανάκτησης περιεχομένου
 • Περιεχόμενο οργανωμένο σε μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν ώστε να συνθέσουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε μαθήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μακροχρόνια διατήρηση και διαρκής διαθεσιμότητα του υλικού

Tο Αποθετήριο περιλαμβάνει τους εξής τύπους τεκμηρίων:

 • Ηλεκτρονικά συγγράμματα
 • Κεφάλαια βιβλίων
 • Εικόνες
 • Ηχητικά αποσπάσματα
 • Βίντεο
 • Μαθηματικά αντικείμενα
 • Αλγόριθμοι
 • Χάρτες
 • Πίνακες
 • Διαδραστικά αντικείμενα

Τα τεκμήρια συνοδεύονται απαραίτητα από ένα σύνολο μεταδεδομένων, ενώ μπορεί να διατίθενται σε περισσότερα του ενός μορφότυπα. Για παράδειγμα, το ίδιο σύνολο μεταδεδομένων μπορεί να περιγράφει ένα ηλεκτρονικό σύγγραμμα που διατίθεται τόσο σε (μορφότυπο) pdf όσο και σε (μορφότυπο) epub.

Ιστοσελίδα: https://repository.kallipos.gr/

Ημερομηνία: 
27/04/2016