Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση και Εφαρμογές

Η κατανόηση και η γνώση των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι απολύτως αναγκαία σε όλους όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν στο άμεσο μέλλον με την λογιστική επιστήμη και το λογιστικό επάγγελμα, διότι, αν και με καθυστέρηση αρκετών ετών, με τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις, τελικά εισάγονται και στην Ελλάδα οι αναγκαίοι, πολύ υψηλού επιστημονικού επιπέδου, κανόνες για τις λογιστικές καταχωρήσεις αλλά και κυρίως για τις μετέπειτα αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών. Το γεγονός  αυτό έχει σαν φυσική συνέπεια, οι επαγγελματίες του χώρου, όντας συνηθισμένοι να δρουν επί 4 περίπου δεκαετίες σε ένα πολύ πιο απλούστερο λογιστικό καθεστώς, και οι οποίοι είναι πιθανώς απροετοίμαστοι και μη μυημένοι επαρκώς (ή και διόλου) στις βασικές αρχές των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προφανώς να έχουν τεράστιες δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρμογή της νέας πραγματικότητας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι συνολικής διάρκειας 30 ορών και και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις , κατά τη διάρκεια δύο (2) εβδομάδων, από Πέμπτη 13/10/2016 έως και Σάββατο 22/10/2016,  ως εξής:

Φάση Α - 1η εβδομάδα:  Πέμπτη 13/10 (ώρα: 16:30 -21:30), Παρασκευή 14/10 (ώρα: 16:30 -21:30), Σαββατο  15/10 (ώρα: 09:00-14:00). Συνολική διάρκεια: 15 ώρες.

Σε αυτή την φάση θα παρουσιασθούν οι κάτωθι βασικές ενότητες:

i.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ii.ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

iii.ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

iv.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία

v.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-  Χρηματοδοτική μίσθωση  () 

vi.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -  Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία (financial assets)

vii.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - Επιμέτρηση αποθεμάτων

Φάση Β - 2η εβδομάδα : Πέμπτη 20/10 (ώρα: 16:30 -21:30), Παρασκευή 21/10 (ώρα: 16:30 -21:30), Σαββατο  22/10 (ώρα: 09:00-14:00) . Συνολική διάρκεια: 15 ώρες.

Σε αυτή την φάση θα παρουσιασθούν οι κάτωθι βασικές ενότητες:

i.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - Προκαταβολές δαπανών & λοιπά μη χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία

ii.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ - Υποχρεώσεις  -  Χρηματ/νομικές υποχρεώσεις

iii.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ - Υποχρεώσεις  -  Μη χρηματ/μικές υποχρεώσεις & Προβλέψεις.

iv.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ - Υποχρεώσεις  - Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

v. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν από τον Καθηγητή Εφαρμογών Λογιστικής κο Δημήτρη Τριάρχη, ο οποίος είναι υψηλά καταρτισμένο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Τμήματος Λογιστικής & Χρημ/κής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μέλος του Chartered Institute of Management Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου, με πολυετή πρακτική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα λογιστικής & οικονομικής διαχείρισης, τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και σε αγορές του εξωτερικού, σε θέσεις ευθύνης στην Οικονομική Διεύθυνση ευρέους φάσματος Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Υπάρχει η δυνατότητα εξ’αποστάσεως παρακολούθησης. Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν σημειώσεις και βεβαίωση συμμετοχής. Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης σε φοιτητές, ομάδες ατόμων, πολύτεκνους, άνεργους κ.άλ. Για το κόστος, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: info@diaviou.teicrete.gr, τηλέφωνο 2810-379177, (εργάσιμες ημέρες, 12:00 – 15:00) και στο 693-246-5385.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
 29/08/2016 έως 03/10/2016 - Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο τίτλος του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι: ΤΑ ΝΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" (Ν. 4381/2014)  - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Την αίτηση θα την βρείτε στο σύνδεσμο: “Προκηρύξεις Προγραμμάτων” του ιστότοπου www.diaviou.teicrete.gr

Ημερομηνία: 
26/08/2016