ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2018-2019

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ Επανίδρυσης 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 .

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωπονίας, Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος κ.λπ. καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Οκτώβριο 2018.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέρους της διδασκαλίας. Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες ή σε συγκεκριμένα τετραήμερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 31 Ιουλίου 2018 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/1331.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ταυτότητας, δυο συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας και από προσωπική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία, για τους φοιτητές που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 2400 ευρώ για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του ν. 4485/2017.

Παράλληλα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 το ΠΜΣ προσφέρει 6 ανταποδοτικές υποτροφίες δωρεάν φοίτησης σε υποψηφίους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.

Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  www.teicrete.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στα τηλέφωνα 2810-379472, 2810-379476 και στο e-mail mscagro@staff.teicrete.gr.

Κωνσταντίνος Λουλακάκης

Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ

Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Ημερομηνία: 
04/07/2018