ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού – Αξιοποίηση Ρομποτικών …………… Υδροπονικές Καλλιέργειες - SOilless culture UPgrade - SOUP, (κωδ. έργου: 80607). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5220/24.04.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
24/04/2019 - 10/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες», (κωδ. έργου: 80607), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), συνολικού προϋπολογισμού έως €8.323,00  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή  €10.320,52     συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 5220/24.04.2019

Συνημμένο: 
5221_24-04-2019_perilipsi_eksoplismos_soup_ΩΨΖ04691Ο3-Μ4Ι-1.pdf
5220_24-04-2019_eksoplismos_soup_19PROC004862381_.rar
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: