ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - HELLAS-CH. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5256/25.04.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
25/04/2019 - 10/05/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) με τίτλο «Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης/CPPL στο έργο HELLAS-CH» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» ΟΠΣ (MIS) 5002735, Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 5256/25.04.2019.

Συνημμένο: 
5256_25-04-2019_prosklis_hellas ch_6ΗΝ74691Ο3-ΒΥΨ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: