Διοίκηση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

Η Σχολή εποπτεύει τη λειτουργία των Τµηµάτων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών τους, μεριμνά για τα οικονομικά τους και συντονίζει διατμηματικές δραστηριότητες και τη διαχείριση των κοινών πόρων. Οργανώνει τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τµήµατα ή σε οµάδες διδασκόντων. Τα όργανα της Σχολής είναι:

 • ο Διευθυντής,
 • η Διεύθυνση και
 • η Γενική Συνέλευση.

Στη Διεύθυνση της Σχολής συμμετέχουν:

 • ο Διευθυντής της Σχολής,
 • οι Πρόεδροι των Τμημάτων και
 • ενας εκπρόσωπος σπουδαστών χωρίς δικαίωμα ψήψου.

Στη Διεύθυνση παρίσταται ακόμη εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργασηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ή/και εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ), σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν αντίστοιχα στα μέλη του ΕΤΕΠ ή/και του Δ.Π. της σχολής. Η σύνθεση των μελών της Διεύθυνσης της Σχολής (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) έχει ώς εξής:

 • Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Διευθυντής Σχολής,
 • Κορνήλιος Νικόλαος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Tμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ,
 • Καβουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Tμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ,
 • Μαρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ,
 • Σαββάκης Γεώργιος, προϊστάμενος γραμματείας της Σχολής.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ