Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής επιτελούν καθηγητές υψηλών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων. Είναι αυτό ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του χώρου: οι άνθρωποί του εκτός των υψηλών ακαδημαϊκών τίτλων (Διδακτορικό δίπλωμα για τις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες Καθηγητών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα για την τέταρτη) διαθέτουν και σοβαρή επαγγελματική προϋπηρεσία ούτως ώστε να είναι σε θέση να συνδυάζουν την θεωρητική γνώση με τις πρακτικές εφαρμογές και να προσδίδουν τον περίφημο τεχνολογικό χαρακτήρα στη Σχολή. Ένα μέρος του εκπαιδευτικού έργου αναλαμβάνουν εξωτερικοί συνεργάτες ανάλογων κατά τεκμήριο προσόντων με τους μονίμους. Ο θεσμός των εξωτερικών συνεργατών συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια σύνδεσης με την παραγωγική διαδικασία και την κοινωνία γενικότερα. Την εκπαιδευτική διαδικασία επικουρεί το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και οι Τεχνικοί Εργαστηρίων, οι οποίοι από κοινού επιμελούνται των εργαστηρίων της Σχολής. Η απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από το Προσωπικό των Γραμματειών.

Βιογραφικά μελών Ε.Π. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Βιογραφικά μελών Ε.Π. Μηχανικών Πληροφορικής

Βιογραφικά Μελών Μηχανολόγων Μηχανικών

Βιογραφικά Ε.Π. της ΣΤΕΦ