Επιλογή - Εξέλιξη - Μονιμοποίηση μελών Ε.Π.

Μητρώα εκλεκτόρων

Τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο (2) έτη από τη διεύθυνση της Σχολής, μετά απο εισήγηση των συνελεύσεων των Τμημάτων (Ν. 4009/2011, άρθρο 19).